Biologisch keurmerk in de landbouw

 

Skal Biocontrole is de toezichthouder die de ruim 4000 gecertificeerde bio-ondernemers controleert op de naleving van de wetten die door de Europese overheid bepaald zijn.
In dit artikel een leesbaar overzicht van de regels die gelden op het biologische keurmerk die van toepassing zijn op het telen van gewassen.

Teelt van gewassen

Omschakelingsperiode van regulier naar biologisch

Een regulier perceel kan gebruikt worden voor het telen van gewassen, na een omschakelingsperiode van 2 tot 3 jaar. 

Biologisch uitgangsmateriaal

Als basis voor de gewassen moet er gewerkt worden met biologisch uitgangsmateriaal. Dit zijn de zaadjes of jonge plantjes die gebruikt worden om gewassen te telen.
Er zijn drie categoriën. In principe moet het uitgangsmateriaal komen uit de eerste categorie. Alleen als er in categorie 1 geen gewas/ras te verkrijgen is dat de teler wil telen, kan ontheffing worden aangevraagd om uitgangsmateriaal uit categorie 2 te gebruiken.
In de biodatabase staat vermeld in welke categorie het (sub)gewas is ingedeeld. 

A-meststoffen en stikstof

De gebruikte meststoffen moeten voor minimaal 65% uit A-meststoffen bestaan en mag er maximaal 170 kg stikstof per hectare uit dierlijke mest gebruikt worden. 

Vruchtwisseling

Om de vruchtbaarheid en biologische activiteit van de bodem in stand te houden of te verhogen moet vruchtwisseling worden toegepast. Dit werkt ook als natuurlijke bestrijding van parasieten, ziekten en onkruiden. 

Teeltmaatregelingen

Je moet gebruik maken van:

  • soorten en rassen die geschikt zijn voor de biologische landbouw;
  • mechanische teeltmaatregelen (schoffelen, wieden etc.);
  • natuurlijke vijanden en parasieten en beschermt ze.

Daarnaast mag je gebruik maken van:

  • onkruidbestrijding door vuur;
  • niet-afbreekbare bodembedekkers (plastic);
  • afbreekbare biofolie, mits je hiervan een certificaat en GMO-vrij verklaring hebt;
  • plantaardige bodembedekkers, mits deze voldoen aan de biologische regelgeving.
Gewasbescherming en plantversterkers

Aanvullend op de werking van vruchtwisseling en teeltmaatregelingen, mag je toegestane gewasbeschermende stoffen of middelen uit de inputlijst gebruiken. 

Reinigingsmiddelen

Voor de reiniging en ontsmetting van gebouwen en installaties mag je alleen de toegestane middelen gebruiken.

Vergaren en verzamelen van (delen van ) planten uit de natuur

Als je eetbare planten uit de natuur verzameld, vallen deze onder de biologische regelgeving, mits je:

  • een officiële verklaring hebt van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Provinciale Landschappen of Waterschappen waarin staat dat de percelen langer dan drie jaar niet zijn bewerkt met niet toegestane meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen (ook wel bestrijdingsmiddelen);
  • de stabiliteit en instandhouding van de soorten niet beïnvloed;
  • je houdt aan de algemene voorschriften voor administratie en inspectie.

Verder zijn er ook nog regels over opslag en vervoer, administratie, etiketten en inspectie. Dit staat beschreven in het complete reglement.

Share